Категория: Решения за торене Автор:

Как да торим прецизно?

Прецизното торене е изкючително важна част при отглеждането на каквато и да е било култура.

Самият процес обаче не може и не бива да се разглежда като отделен, а като част от няколко интегрирани агрономски етапа.

По-надолу в статията ще научите за всеки един от тях. Това ще ви даде ценна информация, с която ще може да управлявате стопанството си по-ефективно, ще увеличите производителността и ще намалите разходите. 

Автоматизирано пробовземане

Пробовземането е първият етап от комплексната услуга AgroBalance. В зависимост от целите, за  които се извършва почвеното пробовземане и това, каква е планираната култура, почвените проби могат да се формират в различни периоди през годината.

Пробовземане при полските култури

За изготвяне на основни препоръки за торене при полските култури, най-подходящ период за формиране на почвените проби е периодът след реколтиране на културата предшественик и преди внасянето на торови продукти и последващата сеитба. По този начин се установява,  какви количества хранителни елементи са останали в почвата за следващата култура.

Пробовземане при трайните насъждения

При създаването на трайни насаждения е най-подходящо почвени проби да се формират по време на подготовката на терена. При засадените многодишни култури е препоръчително почвеното пробовземане да се извършва по време на покоя, през есенно-зимния период и най-късно – рано напролет, преди началото на вегетацията.

Трябва да се има предвид, че за да се извърши качествено почвено пробовземане, земеделските земи, от които ще се формират пробите, трябва да отговарят на определени изисквания:

 • теренът да е освободен от високи растителни остатъци;
 • при блокове, работени по оранна технология, пробовземането трябва да се извърши преди оранта или след извършена подравняваща следоранна обработка;
 • почвената влажност да е ниска или близка до тази, при която се извършват качествени обработки (известна още като “физична зрялост”;

Пробовземане за променлива норма на торене

Пробовземането се извършва с ATV, а  хода на оператора  се проследява още на полето  и се записва чрез GPS координати.

Всяка проба се идентифицира с уникален баркод номер, който се сканира на терена и носи информация за местоположението на клетката.

Данните за локация и идентификация на пробите се съхраняват в онлайн платформата GeoScan. След приключването на пробовземането на всеки блок операторът синхронизира данните с платформата GeoScan, а на фермерът системата изпраща електронен отчет за пробовзетия блок.

За целите на VRA (торенето с променлива торова норма ) формираме от 4 до 8 пъти повече броя проби в сравнение с броя им при стандартното почвено пробовземане. По този начин се очертава по-детайлна картина за разпределението на запасите от хранителни елементи по микрозони в рамките на същия парцел.

Почвени анализи

Преди да се премине към прецизното торене, следва да се извърши анализ на взетите почвени проби.

В пакетната услуга AgroBalance е включен анализ на всички почвени проби за следните показатели:

 • Почвена реакция, определена във вода
 • Азот от нитратна  и амониева форма , както и сумата от тях, представена като общ минерален азот
 • Други макроелементи в достъпни за растенията форми: фосфор , калий, калций, магнезий, натрий, сяра
 • Микроелементи в достъпни за растенията форми: бор, мед, желязо, манган и цинк

Услугата включва и карти за всеки блок за почвената реакция и основните 3 макроелемента за растенията: азот, фосфор и калий.

За се получи по-добра представа за специфичните особености на блока, при допълнителна заявка от фермера, може почвените проби да се анализират  и за други показатели. Например:

 • съдържание на общ органичен въглерод и хумус
 • съдържание на общи и активни карбонати
 • съдържание на общ азот
 • механичен състав и др.

Препоръки за торене с променлива норма

Променливата норма на торене може да се окаже ключов фактор в едно стопанство. Благодарение на нея, може да се контролира количеството на внесените хранителни вещества и да се внася торов продукт само там, където има нужда.

С нея се постига оптимизиране на разходите и  достигане на максимални резултати.

На база получените резултати от анализа на почвените проби, за всеки блок се изготвя специално предписание за торене с променлива норма. Агрономите от НИК АгроСървис го  изготвят на принципа, че в по-бедните зони се прилага по-голямо количество от даден елемент. При по-запасените зони може да се направи по-слабо до нулево торене. След няколко поредни години целенасочено обогатяване на слабите места може да се достигне до значително изравняване на почвените запаси (основно – от фосфор и калий).

Заданията се предоставят под формата на електронен файл. Улеснение за механизаторите е, че трансферът му до дисплея на полето може да се извърши автоматично. Трансфера се извършва чрез безжична връзка, след което торачката сама сменя нормите спрямо изготвеното предписание.

Торовата норма в едно и също поле може да варира значително от нула до максималната, която може да бъде приложена от торовнасящата техника, при положение че това е целесъобразно за планираните култури. Когато вариациите в запаса от фосфор и калий в почвата са големи е най-целесъобразно да се приложи торене с променлива норма. Така можем да контролираме количеството на внесените хранителни вещества и да внасяме торов продукт само там, където има нужда.

Освен резултатите от анализите за показатели – pH, азот, фосфор и калий, в табличен вид и под формата на цифрови агрохимични карти, в GeoSCAN всеки клиент може да открие и картата с предписанието за променливо торене с продукт по избор. От GeoSCAN клиентът може сам да си изтегли картата за променливо торене и да я зареди в навигацията, с която разполага.

За сформиране на определено количество продукция от дадена култура, агрономът отчита какво количество хранителни елементи има в почвата и какво количество е необходимо да се добави чрез приложението на торове, за да се получи желаният добив. Препоръчаните количества винаги са в активно вещество, а клиентът сам избирa какъв вид торов продукт да използва. За всеки отделен блок се изготвя план за балансирано торене.

Сателитно наблюдение на културите

Сателитното наблюдение на културите е също важен процес, от който може да получим информация за взимането на последващи решения.

То се извършва с помощта на платформата GeoScan. Тя  дава възможност за провеждане на системен мониторинг на цялата растителна покривка, посредством вегетационен индекс, чувствителен към съдържанието на хлорофил и общата надземна биомаса. Това позволява да се следи развитието както на полски култури, така и на трайни насаждения.

С GeoScan се извършва наблюдение на на сателитни изображения, предоставящи оценка на развитието на всяко поле. Също така се получават и други важни данни като:   локална метеорологична прогноза,  данни от почвени анализи, включващи карти и препоръки на базата на почвени пробовземания, теренни наблюдения и други.
Директно в платформата GeoSCAN потребителите могат да генерират карти за приложение на азот с променлива норма, които се базират на сателитните изображения с вегетационен индекс, използвайки съотношението между хлорофил и съдържание на азот.

Инструментът за азотно приложение с променлива норма позволява на фермерите да дефинират определени зони на управление и  да създават собствен план за приложение с променлива норма за всяка зона. Така те определят директно колко азот (кг/хектар активно вещество) да бъде приложен в зависимост от състоянието на посевите.

В допълнение инструментът изчислява разликата между приложение с плоска норма и приложения план за променлива норма за количеството продукт и цена за съответното поле.

Метео данни

Развитието на всяка една култура зависи пряко от метерологичните условия и промяната във времето. Точно за това е от  голямо значение е надеждната метео информация.

С помощта на платформата GeoScan могат да се проследят ефективните температурни суми, както и да се получи локална метеорологична информация.

С GeoScan може да се проследи натрупването на ефективните температурни суми за всеки ден при следните култури (пшеница, ечемик, рапица, слънчоглед, царевица и овес) и преминаването на посевите от една в друга фенофаза на развитие.

Дава се информация и за сумата на валежите от датата на сеитба до настоящата дата, като може да се провери количеството на валежите и за определен  период.

Локална метеорологична информация

Предоставената локална метеорологична информация включва следните параметри:

 •  Ежедневни исторически данни за минимална и максимална температура и валежи за една година назад;
 •  7-дневна обобщена прогноза за средно денонощни температури и валежи, както и ежедневна почасова прогноза
 • Агрограмите показват развитието на метеорологичната обстановка посредством параметрите от жизнено значение за развитието на посевите

Препоръки за торене по време на вегетация

Достъпността на хранителните елементи в почвата не е единственият фактор, който оказва влияние върху усвояването им. Фактори, като въздушна и почвена температура и влажност, нападения от болести и неприятели оказват значително влияние върху усвояването на хранителните вещества.

Ето защо, растителните анализи отразяват, както наличието и достъпността на хранителните елементи в почвата, така и храненето на растенията.

Анализите на растителна тъкан са важен инструмент, използван в диагностиката на проблеми, свързани с храненето на растенията. Точно затова интерпретацията на резултатите изисква опит и специфични умения.

В много случаи има връзка между резултатите от растителните и почвените анализи. Почвените анализи могат да бъдат използвани като инструмент за предвиждане на нуждите на растенията от торове преди засяване/засаждане например. Както и за оценка на достъпността на хранителните елементи в почвата.
Той не може да посочи обаче дали растенията могат или не да усвоят хранителните елементи от почвата и не може да даде информация относно хранителния статус на отглежданата върху тази почва култура.

Анализите на растителна тъкан предоставят информация относно текущия хранителен статус на растенията и помага за потвърждаване или отхвърляне на визуално диагностицираните  симптоми на дефицит или токсичност.

Заключение

Грижата към почвата и културите е на първо място за всеки земеделски производител, който иска да постигне високи резултати.

Поради тази причина, експертите от НИК и НИК Агро Сървис предлагат пакет от интегрирани агрономски услуги. Така всеки етап от  вземането на почвени анализи до изготвянето на препоръки ще бъде в ръцете на професионалисти  с доказан опит в тази област.

 При всеки един процес от пакета може да се постигне намаляване на разходите, рационално използване на торове и препарати за пръскане,. Също така постигане на по-голяма производителност и максимална грижа за почвата с оглед нейното по-добро състояние в бъдеще.

Leave a Reply

*

Copyright © 2014 Nik.bg